The Latest

RASPAZJAN - BYTOM
Sier. 25, 2014 / 9 notek

RASPAZJAN - BYTOM

RASPAZJAN - CIESZYN
Sier. 12, 2014 / 10 notek

RASPAZJAN - CIESZYN

RASPAZJAN
Czerw. 23, 2014 / 4 notki

RASPAZJAN

Czerw. 19, 2014 / 10 notek

RASPAZJAN - ENVIRONMENT

100x100 acrylic, spray, marker - canvas

maj 14, 2014 / 4 notki

RASPAZJAN - urbex fetish

RASPAZJAN - the door

(w)
maj 4, 2014 / 4 notki

RASPAZJAN - the door

(w)

RASPAZJAN - the door
(m)
maj 3, 2014 / 6 notek

RASPAZJAN - the door

(m)